αγορα ακινητου δικαιολογητικα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Μετά την υπογραφή προσύμφωνου παρουσία του δικηγόρου του αγοραστή και την καταβολή μικρής προκαταβολής ο αγοραστής θα χρειαστεί τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
  1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  1. Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για τον ακριβή υπολογισμό και την καταβολή του φόρου, ο συμβολαιογράφος πρέπει να συντάξει τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Μόνο για την περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι δεν έχει τύχει φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν και ότι δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.
  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  1. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων ετών καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του.
  1. Βεβαίωση αρτιότητας με τοπογραφικό από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.
  1. Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα αναγράφεται ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό ή παραλία.
Μετά την υπογραφή των συμβολαίων, ένα αντίγραφο κατατίθεται από τον αγοραστή ή το συμβολαιογράφο στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου ο νέος ιδιοκτήτης να αποκτήσει το πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.Σε όλη τη διαδικασία μεταβίβασης ο συμβολαιογράφος αλλά κυρίως ο δικηγόρος του αγοραστή οφείλει να τον ενημερώνει για τα έγγραφα και τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου η διαδικασία αγοράς να ολοκληρωθεί με τον πλέον ασφαλή και νόμιμο τρόπο.


Στην περίπτωση αγοράς ακινήτου από την Εταιρεία μας, οι συνεργάτες μας θα σας εξασφαλίσουν με προσωπική τους μέριμνα τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για όλη την διαδικασία, μαζί με τον δικηγόρο σας μια εύκολη, ομαλή και σύντομη διαδικασία αγοροπωλησίας χωρίς να καθυστερήσετε άσκομα και χωρίς ταλαιπωρία. 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *